Säker Senior AB

Forskning Fallolyckor

Antalet fallolyckor varierar stort över landet

Fallolyckor fortsätter att vara den olyckstyp som leder till flest dödsfall och flest sjukhusinläggningar. Det finns dock stora skillnader mellan kommuner och län, visar sammanställd statistik från Socialstyrelsen

Nyutkommen svensk doktorsavhandling som inkluderar träning enligt Otago Exercise Programme

Evaluation of the Otago Exercise Programme with or without motivational interviewing: Feasibility, experiences, effects and adherence among older community-dwelling people

Syfte Att utvärdera ett fallpreventivt träningsprogram,
Otago Exercise Programme (OEP) med eller utan stöd av motiverande
samtal (MI) för personer över 75 år i ordinärt boende avseende;
genomförande, erfarenheter, effekter samt följsamhet till träning.

Resultatet Otago Exercise Programme visade sig, med eller utan MI (Motiverande samtal) vara genomförbart för träning i hemmet, värdefull kunskap när man planerar träning för äldre.
Följsamheten till programmet var hög vilket visar på att programmet lämpar sig väl för denna grupp äldre.

Möjlighet att kunna anpassa träningen utifrån individuella förutsättningar samt att kunna integrera träningen i dagliga rutiner var viktiga aspekter som framkom av de äldre deltagarna. Att känna sig starkare och mera funktionsduglig och aktiv upp i hög ålder var också positiva erfarenheter av träningen.De äldre personerna som genomförde träning i kombination med MI upplevde att träningsdagbok och stöd av fysioterapeut var viktigt för genomförandet av träningen.

Läs Abstract och hela avhandlingen här

Många faller på sjukhus

Risken att drabbas av fallolyckor och fallskador är mer än tio gånger högre på sjukhus än utanför. En svensk studie har visat på att att fall och fallskador på sjukhus kunde minskas med mer än två tredjedelar delar genom att förebygga och behandla orsaker till förvirringstillstånd, alltid identifiera individer med hög fallrisk och systematiskt förebygga och behandla olika fallriskfaktorer.
Läs mer i Läkartidningen

Förflytningsutbildning minskar sjukfrånvaro

I Eskilstuna kommun får all vårdpersonal gå en 20 timmars utbildning i förflyttningsteknik. Effektivt har det visat sig. De som genomfört kursen har lägre sjukfrånvaro och minskad arbetstyngd i jämförelse med de som inte gått den. Läs mer här.

Fallrädsla sänker livskvalitet

Fear of falling in persons with Parkinssons disease
Personer med Parkinssons sjukdom faller oftare än andra. Fallrädsla är vanligt i gruppen och kan leda till bland annat stillasittande och social isolering, vilket bidrar till ökad fallrisk, visar en ny avhandling bla har intervjuat tolv personer med Parkinssons sjukdim. Det behövs träning och åtgärder för att för minska rädslan. Läs mer i här

Avhandling om balansträning

I en avhandling ab sjukgymnasten David Conradssson : Balance Control in Older Adults with Parkinsons´s Disease – Effects of Medication and Exercisekan man läsa att personer med Parkinsons sjukdom kan träna hårdare och mer utmanande än man kanske tror. Medicinering har ofta god effekt på steglängden men inte på stegbredden, något man behöver ha i åtanke när man utformar träningsprogram för denna grupp. David Conradsson drar slutsatsen att kognitivt krävande balansträning med stegvis svårare övningar är till stor nytta för personer med Parkinsons sjukdom, och att det är viktigt att träna stegbredden i rehabilitering. Läs hela avhandlingen här

Dödliga fallolyckor - så minskas risken

Under 2015 avled över tusen personer till följd av ett fall. Antalet har mer än fördubblats sedan år 2000.
Här kan du läsa en debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och Eva Entelius-Melin, projektledare, Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats 3 oktober 2016.

Vad är effektiv fallprevention?

U.S Departement of Health and Human Services har sammanställt en rapport som går igenom 41 evidensbaserade fallförebyggande insatser. Syftet med rapporten är att informera och stötta de som i sitt arbete vill förebygga fall. På sid 8-12 finns att läsa om Otago Exercise Programme.
Läs rapporten här

Risker för vårdskador

De största riskerna för personer att drabbas av vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården utgörs av fallolyckor och läkemedel. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016.Läs mer

Barfota - ökad risk för fall

Att gå barfota, eller i strumplästen eller med tofflor, kan bidra till fall hos äldre, enligt en ny studie. Studien visade att nästan 52 procent av deltagarna som rapporterade ett fall var antingen barfota, klädd i strumpor utan skor, eller i tofflor när de föll. Äldre människor bör bära skor hemma när det är möjligt för att minimera risken för att falla.
Studier visar också att fallrisken ökar markant när äldre personer är barfota eller i strumplästen, liksom att balansen blir sämre när man är barfota.
Källa: Hebrew SeniorLife Institute for Aging Research (2010) "Going barefoot in home may contribute to elderly falls" ScienceDaily

Fler rapporter

Äldre som bor på särskilt boende får sämre rehabilitering. Det är vanligare att äldre återfår funktionsförmågan efter stroke eller höftfraktur om personen bor hemma än i ett särskilt boende. Det visar rapporten ”Registeranalyser av de mest sjuka äldres vård och omsorg”.Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

När det gäller att förebygga fall bland äldre som bor kvar i hemmet har Cochrane Collaboration sammanställt resultat av forskning i en systematisk översikt

De flesta svenskar är omedvetna om konsekvenserna av fallolyckor.Bristen på kunskap kan leda till att viktiga åtgärder inte genomförs.Aktuell SIFO undersökning

Äldre på särskilt boende får sämre rehabilitering. Det är vanligare att äldre återfår funktionsförmågan efter stroke eller höftfraktur om personen bor hemma än i ett särskilt boende. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Vårdalstiftelsen stödjer forskning inom vård och omsorg. Här kan du läsa deras rapport "Att förebygga fallolyckor bland äldre personer"

I rapporten Öppna jämförelser
publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

Att förklara kommunala skillnader i fallskador bland äldre
– en kunskapssammanställning. SKL 2009

Cochrane studie. Träningseffekter på balans.

Cochrane studie av fallprevention riktat till äldre som bor hemma

Studie om effekter av Tai Chi i fallpreventivt syfte

Cochrane studie Fallprevention

Studie av program för fallprevention.Ett 12 veckors träningsprograms effekt på fallrisk

Studie omOsteoporos

Tvåstudier om att urskilja riskgruper
Bland hemmaboende damer
Screeningprogram att finna riskpersoner

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00