Säker Senior AB

Forskning Otago Exercise Programme

OEP har god effekt även på bensköra

Miko I et al. Effect of a balance-training programme on postural balance, aerobic capacity and frequency of falls in women with osteoporosis: A randomized controlled trial. J.Rehabil Med. 2018 Jun 15;50(6):542-547
En ungerska studie i vilken femtio kvinnor med osteoporos genomgå Otago Exercise Programme. Deltagarna förbättrade både sin kondition och sin balans signifikant. Kvinnorna som följde träningsprogrammet råkade dessutom ut för hälften så många fall som de i kontrollgruppen.
Läs studien här

Forskning i Sverige

Falls and fall prevention in community-dwelling older adults (2018)

Syfte:Att utforska och förklara fall och strategier för fallprevention hos hemmaboende äldre och att utvärdera hemträningsprogrammet Otago Exercise Programmegenomförda med eller utan metoden Motiverande samtal(MI)

Resultat: Insatser för fallprevention skiljer sig mycket mellan hög och låg aktiva seniorer.Stöd för egenträning kan vara betydelsefullt för de seniorer med låg aktivitetsnivå. Hemträningsprogramet OEP med eller utan MI som genomfördes med nio hembesök under en 12 månaders period visade inte på några positiva effekter gällande minskad fallrisk. I denna grupp av seniorer verkar det finnas behov av mer personligt stöd för att nå mer effekt av träningsprogrammet. Men däremot bibehöll alla deltagare (både kontrollgrupp, OEP, OEP+MI) sin fysiska förmåga och aktivitsnivå under 12 månaders perioden vilket för åldrande personer kan i sig ses som ett positivt resultat.

Läs avhandlingen här

Evaluation of the Otago Exercise Programme with or without motivational interviewing: Feasibility, experiences, effects and adherence among older community-dwelling people (2017)

Syfte: Att utvärdera ett fallpreventivt träningsprogram,
Otago Exercise Programme (OEP) med eller utan stöd av motiverande
samtal (MI) för personer över 75 år i ordinärt boende avseende;
genomförande, erfarenheter, effekter samt följsamhet till träning.

Resultat: Otago Exercise Programme visade sig, med eller utan MI (Motiverande samtal) vara genomförbart för träning i hemmet, värdefull kunskap när man planerar träning för äldre.
Följsamheten till programmet var hög vilket visar på att programmet lämpar sig väl för denna grupp äldre.

Möjlighet att kunna anpassa träningen utifrån individuella förutsättningar samt att kunna integrera träningen i dagliga rutiner var viktiga aspekter som framkom av de äldre deltagarna. Att känna sig starkare och mera funktionsduglig och aktiv upp i hög ålder var också positiva erfarenheter av träningen.De äldre personerna som genomförde träning i kombination med MI upplevde att träningsdagbok och stöd av fysioterapeut var viktigt för genomförandet av träningen.

Läs Abstract och hela avhandlingen här

Implementering med innovativa modeller

OEP har stött på en del utmaningar för implementering i det amerikanska hälsosystement i USA vilket har resulterat i utvecklandet och testande av innovativa modeller för att nå en bredare räckvidd och spridning av programmet.

Här följer två studier från 2017 som tittat på hur man kan implementera programmet.

Otago Exercise Program in the United States: Comparison of 2 Implementation Models.

Kort sammafattning på svenska (av Anna Skaring)
För att studera hur man kan underlätta spridning av OEP testade man två modeller av att instruera programmet.Målet med studien var att jämföra deltagarnas åsikter om och följsamhet till programmet och studera resultaten. Alla deltagare som följde programmet förbättrade sig men det var inga signifikanta skillnader mellan grupperna.

Resultat:Visar på att det viktiga är att övningarna görs, i vilken omgivning och vem som instruerar är av mindre betydelse. Detta ger möjligheter till att prova nya metoder för att nå goda resultat hos deltagarna.

Läs studien här

The Otago Exercise Program: Innovative Delivery Models to Maximize Sustained Outcomes for High Risk, Homebound Older Adults

Kort sammafattning på svenska (av Anna Skaring)
En arbetsterapeut och en träningsinstruktör instruerade OEP med en physioterapeut som konsult istället för som brukligt att en physioterapeut är med hela tiden
Fysisk funktion och egenupplevd uppfattning om sin fysiska funktion rapporterades vid starten och efter 6 månader.Alla deltagare som följde programmet i 6 mån uppvisade signifikanta förbättringar av fysisk funktion och egenupplevd uppfattning om sin fysiska funktion.De som hade visat förbättrad förmåga i att resa sig från en stol hade också rapporterat färre fall under 6 månaders perioden.

Resultat: Innovativa metoder att genomföra OEP kan vara effektiva. En physioterapeut kan vara med som konsult istället för hela tiden och det blir ändå goda resultat.

Läs studien här

Övriga studier

Does the 'Otago exercise programme' reduce mortality and falls in older adults?: a systematic review and meta-analysis.(2010)

Syfte:Att utvärdera effektenen av OEP på fallrisk och dödstal och att utforska följsamheten till träning enligt OEP.
Resultat:Genomgång av sju studier, inkluderande sammanlagt 1503 deltagare
Signifikant minskning av fallrisk efter 12 månader, dock fanns ingen signifikant resultat för minskning av allvarlig skada som ett resultat av ett fall. Av de 747 deltagarna som var kvar i studierna efter 12 månader var det 274 som tränade enligt programmet tre eller fler gånger/vecka.
Slutsats:OEP minskar signifikant risken för fall hos hemmaboende äldre.

Läs studien här

Randomized Control Trials on Otago Exercise Program (OEP) to Reduce Falls Among Elderly Community Dwellers in Shahroud, Iran

Resultat: OEP såsom hemträningsprogram är effektivt för att minska fallolyckor hor äldre med fallrisk. OEP kan rekommenderas för de äldre som inte har möjlighet att ta sig till mottagning för träning.
Läs studien här

Randomised controlled trial of prevention of falls in people aged ≥75 with severe visual impairment: the VIP trial. BMJ 2005;331:817-820
A home safety assessment and modification programme and the Otago Exercise Programme tested in people with severe vision loss Trial 5, men and women ≥75 years, visual acuity 6/24 or worse, randomised controlled trial in Auckland and Dunedin, New Zealand
Campbell AJ, Robertson MC, La Grow SJ, Kerse NM, Sanderson GF, Jacobs RJ, Sharp DM, Hale LA.
Läs studien här

Effectiveness of a falls-and-fracture nurse coordinator to reduce falls; a randomised, controlled trial of at-risk older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:1383-1389.
The Otago Exercise Programme as one component of a multifactorial intervention
Elley CR, Robertson MC, Garrett S, Kerse NM, McKinlay E, Lawton B, Moriarty H, Moyes SA, Campbell AJ.
Läs studien här

The Otago Exercise Programme improves executive function (Vancouver, Canada)
Liu-Ambrose T, Donaldson MG, Ahamed Y, et al. Otago home-based strength and balance retraining improves executive functioning in older fallers: a randomized controlled trial. J Am Geriatr Soc 2008;56(10):1821-30.
Läs studien här

The Otago Exercise Programme delivered as group training versus at home training (Norway)
Kyrdalen IL, Moen K, Røysland AS, Helbostad JL. The Otago Exercise Program performed as group training versus home training in fall-prone older people: A randomized controlled trial. Physiother Res Int 2014;19(2):108-16.
Läs studienhär

Neither group based exercise or the Otago Exercise Programme improved bone health in people aged 65+
Duckham RL, Masud T, Taylor R, Kendrick D, Carpenter H, Iliffe S, Morris R, Gage H, Skelton DA, Dinan-Young S, Brooke-Wavell K. Randomised controlled trial of the effectiveness of community group and home-based falls prevention exercise programmes on bone health in older people: the ProAct65+ bone study. Age Ageing 2015 ePub, 10.1093/ageing/afv055.
Läs studien här

Video-supported group-based delivery of the Otago Exercise Porgramme
Benavent-Caballer V, Rosado-Calatayud P, Segura-Ortí E, Amer-Cuenca JJ, Lisón JF. The effectiveness of a video-supported group-based Otago exercise programme on physical performance in community-dwelling older adults: a preliminary study. Physiotherapy 2015: ePub.
Läs studien här

Cochrane systematic review highlighting the Otago Exercise Programme
Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Sherrington C, Gates S, Clemson LM, Lamb SE. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Sys Rev 2012;9:CD007146.
Läs studien här

Systematic reviews of exercise programmes to prevent falls
Gardner MM, Robertson MC, Campbell AJ. Exercise in preventing falls and fall related injuries in older people: a review of randomised controlled trials. Br J Sports Med 2000; 34:7-17.
Läs studien här

Sherrington C, Tiedemann A, Fairhall N, Close JCT, Lord SR. Exercise to prevent falls in older people: an updated meta-analysis and best practice recommendations. NSW Public Health Bulletin 2011;22:78-83.
Läs studien här

Multifactorial versus single factor falls prevention strategies
Campbell AJ, Robertson MC. Rethinking individual and community falls prevention strategies: a meta-regression comparing single and multifactorial interventions. Age Ageing 2007;36;656-662.
Läs studien här

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00