Säker Senior AB

Forskning Otago Exercise Programme

Senaste studierna inkluderande OEP

Otago träningsprogram för fysisk funktion och mental hälsa bland äldre vuxna med kognitiv svaghet under COVID-19 (Kina 2021)

Sammanfattning: Karantän under covid-19-pandemin resulterade i långvariga stillasittande beteenden och psykiska problem. Studien utvärderade effekten av Otago Exercise Programmes träningsprogram på fysisk funktion och mental hälsa bland äldre med kognitiv svaghet under COVID-19. Efter en 12 veckor lång träningsperiod uppvisade OEP-gruppen signifikant större förbättringar än kontrollgruppen.

Läs studien här

Effekter av träningsprogrammet Otago på fall, balans och fysisk prestation hos äldre boende på äldreboende med hög fallrisk (Turkiet 2021)

Sammanfattning: Två grupper jämfördes. En grupp som tränade enligt Otago och en promenadgrupp. 72 personer över 65 år från ett vårdhem i Izmir, Turkiet deltog och randomiserades till Otago-övningsgruppen och promenadgruppen (kontroll). Otago-gruppen utförde 45 min Otago-övningar 3 dagar/vecka under 12 veckor plus ett promenadprogram på 3 andra dagar i veckan. Kontrollgruppen gjorde enbart gångprogrammet (minst 30 min 3 dagar/vecka). Otago-träningsgruppen visade en signifikant minskning av antalet fall i slutet av 3-månadersinterventionen jämfört med gånggruppen.

Läs studien här


The effects of the Otago Exercise Programme on actual and perceived balance in older adults: A meta-analysis (Malaisya 2021)

Sammanfattning: The primary aim of the meta-analysis was to investigate the effectiveness of the OEP intervention on actual balance performance (i.e., static, dynamic, proactive or reactive balance) and perceived balance ability (i.e., balance confidence or fear of falling) for older adults; the secondary aim was to examine which OEP protocol most improves balance in older adults. The OEP exerted significant effects on static, dynamic balance, proactive balance and perceived balance in older adults.
Subgroup analysis indicated that the group format for the OEP was more effective for improving static, dynamic and perceived balance than was the individual format.
Sessions of >30 minutes were more effective in improving static and perceived balance than were sessions of ≤30 minutes. However, the effects of the OEP on balance were unrelated to the types of control group, training frequency and training period.
The OEP is helpful for improving actual balance including static, dynamic, and proactive balance; enhancing confidence in balance control; and reducing fear of falling in older adults. In particular, administrating the OEP in a group setting in >30-minute sessions may be the most appropriate and effective exercise protocol for improving balance.

Läs studien här

Otago exercise programme—from evidence to practice: a qualitative study of physiotherapists’ perceptions of the importance of organisational factors of leadership, context and culture for knowledge translation in Norway (Norge 2020).

Sammanfattning:This study highlighted the importance of organisational factors in knowledge translation in fall prevention. The findings emphasise the importance of leaders’ role and style in providing a supportive culture and contextual factors during the knowledge translation process. This study provides an understanding of the knowledge translation and sustainability of evidence-based practice and the Otago exercise programme for fall prevention programmes for community-dwelling older adults in Norway.
Four in-depth interviews with physiotherapists and a focus group interview with nine physiotherapists and leaders representing local hospitals and municipalities were conducted to collect data. The data were analysed using a thematic analysis.

Läs studien här

Effects of a falls prevention exercise programme on health-related quality of life in older home care recipients: a randomised controlled trial (Norge 2019)

Sammanfattning: This study explores the effects of a falls prevention exercise programme on health-related quality of life (HRQOL), physical function and falls self-efficacy in older fallers receiving home care.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30615055/The intervention group performed a falls prevention programme based on the Otago Exercise Programme (OEP). The control group received usual care.155 participants were recruited from primary health care in six Norwegian municipalities. Local physiotherapists supervised the programme. A falls prevention exercise programme based on OEP significantly improved physical HRQOL and balance in older adults receiving home care.

Läs studien här

Övriga studier

Does modified Otago Exercise Program improves balance in older people? A systematic review (2018)

The purpose of the study was to identify OEP modified formats and investigate their effects on balance when compared to its original form of delivering. Modified formats of OEP included additional vestibular or multisensory balance exercises, augmented reality, exercise in group and a DVD delivering format (in group or individual). In general, all studies using OEP modified formats reported improvements on balance and functional ability. However, it remains unclear if it is as effective as the original OEP and which modified format is more effective.

Läs studien här

Evaluation of the Otago Exercise Programme with or without motivational interviewing: Feasibility, experiences, effects and adherence among older community-dwelling people (2017)

Syfte Att utvärdera ett fallpreventivt träningsprogram,
Otago Exercise Programme (OEP) med eller utan stöd av motiverande
samtal (MI) för personer över 75 år i ordinärt boende avseende;
genomförande, erfarenheter, effekter samt följsamhet till träning.

Resultatet Otago Exercise Programme visade sig, med eller utan MI (Motiverande samtal) vara genomförbart för träning i hemmet, värdefull kunskap när man planerar träning för äldre.
Följsamheten till programmet var hög vilket visar på att programmet lämpar sig väl för denna grupp äldre.

Möjlighet att kunna anpassa träningen utifrån individuella förutsättningar samt att kunna integrera träningen i dagliga rutiner var viktiga aspekter som framkom av de äldre deltagarna. Att känna sig starkare och mera funktionsduglig och aktiv upp i hög ålder var också positiva erfarenheter av träningen. De äldre personerna som genomförde träning i kombination med MI upplevde att träningsdagbok och stöd av fysioterapeut var viktigt för genomförandet av träningen.

Läs studienhär

Does the 'Otago exercise programme' reduce mortality and falls in older adults?: a systematic review and meta-analysis.(2010)

Syfte:Att utvärdera effekten av OEP på fallrisk och dödstal och att utforska följsamheten till träning enligt OEP.
Resultat:Genomgång av sju studier, inkluderande sammanlagt 1503 deltagare
Signifikant minskning av fallrisk efter 12 månader, dock fanns ingen signifikant resultat för minskning av allvarlig skada som ett resultat av ett fall. Av de 747 deltagarna som var kvar i studierna efter 12 månader var det 274 som tränade enligt programmet tre eller fler gånger/vecka.
SlutsatsOEP minskar signifikant risken för fall hos hemmaboende äldre.

OEP har god effekt även på bensköra

Miko I et al. Effect of a balance-training programme on postural balance, aerobic capacity and frequency of falls in women with osteoporosis: A randomized controlled trial. J.Rehabil Med. 2018 Jun 15;50(6):542-547
En ungerska studie i vilken femtio kvinnor med osteoporos genomgå Otago Exercise Programme. Deltagarna förbättrade både sin kondition och sin balans signifikant. Kvinnorna som följde träningsprogrammet råkade dessutom ut för hälften så många fall som de i kontrollgruppen.
Läs studien här

Implementering med innovativa modeller

OEP har stött på en del utmaningar för implementering i det amerikanska hälsosystement i USA vilket har resulterat i utvecklandet och testande av innovativa modeller för att nå en bredare räckvidd och spridning av programmet.

Här följer två studier från 2017 som tittat på hur man kan implementera programmet.

Otago Exercise Program in the United States: Comparison of 2 Implementation Models.

Sammanfattning på svenska (av Anna Skaring)
För att studera hur man kan underlätta spridning av OEP testade man två modeller av att instruera programmet.Målet med studien var att jämföra deltagarnas åsikter om och följsamhet till programmet och studera resultaten. Alla deltagare som följde programmet förbättrade sig men det var inga signifikanta skillnader mellan grupperna.

Resultat:Visar på att det viktiga är att övningarna görs, i vilken omgivning och vem som instruerar är av mindre betydelse. Detta ger möjligheter till att prova nya metoder för att nå goda resultat hos deltagarna.

Läs studien här

The Otago Exercise Program: Innovative Delivery Models to Maximize Sustained Outcomes for High Risk, Homebound Older Adults

Sammanfattning på svenska (av Anna Skaring)
En arbetsterapeut och en träningsinstruktör instruerade OEP med en physioterapeut som konsult istället för som brukligt att en physioterapeut är med hela tiden
Fysisk funktion och egenupplevd uppfattning om sin fysiska funktion rapporterades vid starten och efter 6 månader.Alla deltagare som följde programmet i 6 mån uppvisade signifikanta förbättringar av fysisk funktion och egenupplevd uppfattning om sin fysiska funktion.De som hade visat förbättrad förmåga i att resa sig från en stol hade också rapporterat färre fall under 6 månaders perioden.

Resultat: Innovativa metoder att genomföra OEP kan vara effektiva. En physioterapeut kan vara med som konsult istället för hela tiden och det blir ändå goda resultat.

Läs studien här

Fler studier

Randomized Control Trials on Otago Exercise Program (OEP) to Reduce Falls Among Elderly Community Dwellers in Shahroud, Iran

Sammanfattning: OEP såsom hemträningsprogram är effektivt för att minska fallolyckor hor äldre med fallrisk. OEP kan rekommenderas för de äldre som inte har möjlighet att ta sig till mottagning för träning.

Läs studien här

Randomised controlled trial of prevention of falls in people aged ≥75 with severe visual impairment: the VIP trial. BMJ 2005;331:817-820

Sammanfattning: A home safety assessment and modification programme and the Otago Exercise Programme tested in people with severe vision loss Trial 5, men and women ≥75 years, visual acuity 6/24 or worse, randomised controlled trial (New Zealand )

Läs studien här

Effectiveness of a falls-and-fracture nurse coordinator to reduce falls; a randomised, controlled trial of at-risk older adults. J Am Geriatr Soc 2008;56:1383-1389.

The Otago Exercise Programme as one component of a multifactorial intervention
.
Läs studien här

.Otago home-based strength and balance retraining improves executive functioning in older fallers: a randomized controlled trial. J Am Geriatr Soc 2008;56(10):1821-30. (Canada)

Läs studien härThe Otago Exercise Program performed as group training versus home training in fall-prone older people: A randomized controlled trial. Physiother Res Int 2014;19(2):108-16.

Läs studienhär

The effectiveness of a video-supported group-based Otago exercise programme on physical performance in community-dwelling older adults: a preliminary study. Physiotherapy 2015: ePub.

Sammanfattning: This study shows that, from a short-term perspective, a video-supported group-based OEP can significantly improve the levels of mobility, functional balance, one-leg balance and lower extremity strength in community-dwelling older adults.

Läs studien här

Cochrane systematic review highlighting the Otago Exercise Programme

Läs studien här

Exercise in preventing falls and fall related injuries in older people: a review of randomised controlled trials. Br J Sports Med 2000; 34:7-17.

Läs studien här

Exercise to prevent falls in older people: an updated meta-analysis and best practice recommendations. NSW Public Health Bulletin 2011;22:78-83.

Läs studien här

Rethinking individual and community falls prevention strategies: a meta-regression comparing single and multifactorial interventions. Age Ageing 2007;36;656-662

Läs studien här

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00