Säker Senior AB

Andra verksamheter

Här kan ni läsa om andra verksamheter och pågående projekt inriktade fallprevention.

Senior Alert

För att få ett samlat arbete kring flera problem som drabbar äldre skapades år 2008 Senior Alert som är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra det fallförebyggande arbetet. I Senior Alert ska verksamheter registrera riskbedömningar och de åtgärder för förebyggande insatser som vidtas.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar på bred front för att förbättra äldreomsorgen och vården av de mest sjuka äldre.

Socialstyrelen har tagit fram boken Systematiskt arbete för äldres säkerhet - Om fall, trafikolyckor och brände i vilken presenteras kunskaper om hur man kan förbättra äldres säkerhet. Boken riktar sig både till verksamma inom vård och omsorg och till politiker och tjänstemän

SKL- Sveriges kommuner och landsting

SKL har inom sitt patientsäkerhetsarbete ett åtgärdsprogram mot fall och fallskador. Läs det här

Pågående projekt

Svenskt initiativ skall minska antalet fallolyckor
Projektet MoTFall kommer att samla och bygga kunskap kring fallprevention och utveckla olika typer av lösningar som tillsammans ger en fallförebyggande effekt.Genom att monitorera fallrisk över tid och upptäcka när en äldres risk att falla ökar kan man ge denne individanpassat stöd för att leva ett aktivt liv med minskad fallrisk. Läs mer här

Hemsidor med relevant information

Svenska hemsidor
Din Säkerhet

Rädda Synen
Äldrecentrum
Centrum för Vårdvetenskap
Vårdhandboken
Vårdguiden

Internationellla hemsidor
National Institut of Aging, USA, har en informativ hemsida om hälsa för seniorer.Här kan du läsa om fallolyckor

EU-projektet ProFaNE (Prevention
of Falls in Network Europe) har en hemsida med mycket
information om fallförebyggande åtgärder.

Later Life trainingErbjuder specialiserade evidensbaserad träning för personal som arbetar med äldre.

Övrigt

Stockholms Läns Landstings Regional Vårdprogram för fallprevention

Testa ditt boende med Botestet
Botestet är framtaget av Teknik för äldre i samarbete med PRO, Pensionärernas Riksorganisation och Sveriges pensionärsförbund, SPF.

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00