Säker Senior AB

Fallfakta

Varning-for-fall.jpg Fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem i Sverige idag. Olyckorna sker ofta i hemmet och orsakar ett stort lidande både för den som drabbas och för personens anhöriga. Olyckorna leder till fler dödsfall, större antal inläggningar på sjukhus och fler besök på akutmottagningar än någon annan typ av olycka.

Vad kan man göra för att minska fallolyckorna?
SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har granskat och kommenterat ett stort antal studier och slutsatserna är:
• Det finns stark evidens för att fysisk träning som syftar till förbättrad balans- och gångförmåga samt muskelstyrka, rörlighet eller uthållighet minskar fallfrekvensen. Träning minskar även risken för frakturer.
• Även förändring av hemmiljön har effekt, särskilt för personer med nedsatt förmåga att röra sig och när interventionen görs av arbetsterapeut.
• Multifaktoriella åtgärder, dvs. flera individanpassade åtgärder, minskar fallfrekvensen.
• Vid ishalka minskar broddar under skorna risken för fall

Är det inte i trafiken de flesta och allvarligaste olyckorna sker?

Under åren 1992 - 2005 minskade antalet dödsfall i trafiken med 35% och under samma tid ÖKADE antalet fallolyckor med 50%. Vilket nu innebär att det nu i Sverige dör mer än dubbelt så många av en fallolycka som i trafiken - i snitt fler än fyra personer varje dag.

Fem gånger fler hamnar på sjukhus efter fallolyckor än efter trafikolyckor. Det är 43 000 personer / år (117/dag) som skadas så allvarligt att de läggs in för vård minst ett dygn och minst 61 000 personer/år(167/dag) uppsöker en akutmottagning efter att ha skadats lindrigt.

Var sker fallolyckorna?
De flesta olyckor sker i hemmet, 75 procent av skadorna bland äldre sker i hemmiljön.

Vanligaste skadorna
De vanligaste konsekvenserna av en fallolycka är någon typ av fraktur och varje dag orsakar fall ca 90 frakturer.Varje år inträffar ca 18 000 höftledsfrakturer, 5 600 kotfrakturer , 3 000 handledsfrakturer och 5 600 axelfrakturer.

Av de som ådrar sig en höftfraktur återfår 50 procent aldrig normal funktion. Ca 25 procent av höftfrakturpatienterna (ca 4 500 p/år) klarar inte att återvända till sitt ursprungliga hem.

Vad orsakar ett fall?
Det är sällan en enskild orsak till att en fallolycka sker utan ofta finns det flera samverkande orsaker som exempelvis nedsatt syn, läkemedel, förändrad balans i kombination med miljömässiga faktorer som sladdar och mattor som medför snubbelrisk.

Vilka drabbas
Människor i alla åldrar råkar ut för fallskador, kvinnor drabbas oftare än män.

De som faller allra mest är strokedrabbade och demenssjuka.

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00