Säker Senior AB

Projektledning

Projekt genomförda av Säker Senior AB i samverkan med Fou Seniorium på uppdrag av Österåkers kommun

Hälsoprojekt för personer 75år och äldre i Österåker kommun

Tid: Projektgenomförande hösten 2014. Projektrapport mars 2015

Syfte: Syftet med projektet var att bidra till att deltagarna skulle få träning, inspiration och information för att främja en aktiv och självständig vardag genom att erbjuda utbildning i fallprevention, balansträning samt öka förståelse om betydelsen av fysisk aktivitet för ett hälsosamt åldrande.

Bakgrund: Olika former av balansträning minskar risken för fall och funktionsnedsättningar vilket bidrar till större säkerhet och därmed ökad självständighet och frihet i vardagen. Dessutom bidrar deltagandet i t.ex. balansträning till social gemenskap vilket minskar risken för ofrivillig isolering och ensamhet.

Resultat: När det gäller resultatet är det svårt att dra generella slutsatser men det framkom positiva resultat hos flertalet av deltagarna. Utöver den fysiska träningen har även den sociala samvaron haft en positiv inverkan och i alla grupperna har det varit en trevlig och god stämning. Social samvaro är i sig en viktig faktor för att minska risk för fall.

Hur blev det sen: Balansskolorna har fortsatt med fyra grupper under våren 2015 och tre grupper under hösten 2015. Troligtvis kommer dessa att bli en permanent del av Österåkers kommuns arbete med seniorverksamhet.

Läs hela rapporten

Träning inom växelvården på Solskiftets äldreboende

Tid: Projektgenomförande maj - december 2014. Projektrapport februari 2015

Syfte: Syftet med projektet var att erbjuda individuellt anpassad träning och rehabilitering inom växelvården vid Solskiftets äldreboende och därmed öka livskvaliteten och förbättra den upplevda hälsan hos de boende

Bakgrund: Många äldre har nedsatt fysisk funktionsförmåga, vilket kan ge negativ självupplevd hälsa och nedsatt livskvalitet. Genom att erbjuda de äldre behovsanpassad träning samt adekvata hjälpmedel skulle sjukgymnast och arbetsterapeut kunna bidra till att hjälpa de äldre att bibehålla och öka kvarvarande funktionsförmågor.

Resultat: Inga generella slutsatser gällande den fysiska funktionsförmågan kan dras utifrån resultatet men det framkom tydligt i arbetet med projektet är att personerna uppskattade ett ökat utbud av aktiviteter och en uppmärksamhet av dem som individer.

Hur blev det sen: Innan projektet fanns ingen rehab personal anställd på växelvården. Efter projektet finns nu både leg arbetsterapeut och leg sjukgymnast tillgängliga.

Läs hela rapporten

Regelbunden fysisk träning på biståndsbedömd dagverksamhet

Tid: Projektgenomförande mars - december 2013. Projektrapport januari 2014

Syfte: Projektet syftade till att utvärdera effekter av regelbunden fysisk träning för äldre personer på en biståndsbedömd dagverksamhet.

Bakgrund: De äldre på dagverksamheten identifierades som en skör grupp och hälsofrämjande insatser såsom fysiska och sociala aktiviteter skulle kunna bidra till att stärka den fysiska och psykiska hälsan.

Resultat: Den fysiska träningen bidrog till glädje, ökad samvaro och gemenskap samt inte minst ökad upplevd fysisk och psykisk hälsa hos de äldre. Träningens strukturerade och individcentrerade arbetssätt bidrog till att det gjorde skillnad att vara på dagverksamheten. ”Min hälsa är inte så bra, men den har blivit lättare att hantera sen jag började med träningen”(citat deltagare).

Hur blev det sen: En pärm med information, träningsprogram, utvärderingstest mm lämnades över till dagverksamheten. En leg sjukgymnast anställdes på dagverksamheten för att leda gymnastik och fysiska aktiviteter. Leg arbetsterapeut från Säker Senior hjälpte verksamheten i att göra en aktivitetsplan för dagliga aktiviteter.

Läs hela rapporten

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00